Home Sklep
Informacja: Twoja przeglądarka nie akceptuje ciasteczek (cookies). Aby dodawać produkty do koszyka a następnie je zakupić włącz obsługę ciasteczek w twojej przeglądarce.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MULTIMEX Piękne Grzejniki
(aktualny na dzień„ 25 grudnia 2014 roku)

I. Podstawowe poj?cia

Sprzedawca � firma MULTIMEX El?bieta Paku?a z siedzib? w Poznaniu przy ul. Kraszewskiego 10/13� NIP 7811009228��� REGON 631039031.
Sklep - serwis internetowy Multimex Pi?kne Grzejniki nale??cy do Sprzedawcy, dost?pny pod domen? www.multimex.com.pl, za po?rednictwem kt�rego Klient mo?e zakupi? od Sprzedawcy Towary.
Klient - osoba fizyczna, kt�ra uko?czy?a co najmniej 18. rok ?ycia, a tak?e osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie b?d?ca osob? prawn?, kt�rej przepisy szczeg�lne przyznaj? zdolno?? prawn?, a kt�ra dokonuje lub zamierza dokona? zam�wienia lub korzysta z innych us?ug Sklepu
Regulamin - niniejszy regulamin okre?laj?cy zasadny ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn?� przez Sprzedawc?.
Towar - przedmiot prezentowany w Sklepie. Towary zamawiane w sklepie dziel? si? na Towary standardowe oraz Towary na specjalne zam�wienie Klienta. Wykaz Towar�w na specjalne zam�wienie znajduje si? w za??czniku do Regulaminu.
Formularz Zam�wienia - us?uga dost?pna na stronie internetowej Sklepu, za pomoc? kt�rej Klient nie posiadaj?cy konta u?ytkownika, mo?e dokona? zakupu Towar�w.

II. Postanowienia og�lne

1. Niniejszy Regulamin okre?la zasady zawierania pomi?dzy Sprzedawc? a Klientem umowy sprzeda?y Towaru, przy wykorzystaniu ?rodk�w porozumiewania si? na odleg?o?? oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dost?pnego pod adresem internetowym www.multimex.com.pl.
2. W zakresie us?ug ?wiadczonych drog? elektroniczn? niniejszy Regulamin jest regulaminem, o kt�rym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z p�?n. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klient�w Sklepu. Klient zobowi?zany jest do przestrzegania wszystkich postanowie? Regulaminu. Sprzeda? odbywa si? na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowi?zuj?cej w momencie z?o?enia zam�wienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnosz?ce si? do produkt�w (??cznie z cenami), s? zgodne z danymi katalogowymi producent�w i nie stanowi? oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy okre?lone w art.71 Kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych b??d�w w opisie towar�w

III. Przyjmowanie i realizacja zam�wie?

1. Warunkiem korzystania z us?ug Sklepu jest zapoznanie si? z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Sk?adaj?c zam�wienie Klient akceptuje tre?? Regulaminu.
2. Zam�wienia od Klient�w s? przyjmowane przez Sklep oraz e-mailowo na adres biuro@multimex.com.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob?. Klient po z?o?eniu zam�wienia dostaje potwierdzenie z?o?onego zam�wienia za po?rednictwem korespondencji e-mailem.
3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyj?cia oferty, rozpoczyna si? proces realizacji zam�wienia przez Sprzedawc?, po zaksi?gowaniu wp?aty na koncie bankowym Sklepu za z?o?one zam�wienie.
4. Zam�wienia z?o?one w Sklepie s? realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze od poniedzia?ku do pi?tku, w godzinach 9.00 � 17.00.
5. Do ka?dego zam�wienia wystawiany jest paragon VAT. Na ?yczenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
6. Dost?pnymi ?rodkami porozumiewania si? Klienta ze Sklepem s?:
a. Telefon � 604 286144
b. E-mail - biuro@multimex.com
c. Fax � 61 8472026
d. Formularz kontaktowy na stronie internetowej sklepu� Kontakt
e. Adres korespondencyjny - MULTIMEX El?bieta Paku?a, ul. Kraszewskiego 10/13, 60-518 Pozna?
7. Podana w zam�wieniu cena stanowi ca?kowit? cen? jak? Klient zobowi?zany b?dzie zap?aci? wraz z nale?nym podatkiem VAT.
8. Ceny towar�w znajduj?cych si? w Sklepie s? podane w z?otych polskich i zawieraj? podatek VAT (s? cenami brutto).
9. Je?eli Klient zobowi?zany b?dzie do p?atno?ci wykraczaj?cej poza uzgodnion? cen?, kt�ra obejmowa?a b?dzie elementy okre?lone w ust. 7 powy?ej, Sklep poinformuje Klienta o tym fakcie w potwierdzeniu zam�wienia. �

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zam�wienia

1. Towar o warto?ci powy?ej 1 000,00 z? brutto dostarczany jest bezp?atnie w promieniu do 30 km od siedziby Sklepu.
2. W pozosta?ych przypadkach realizacja wysy?ki Towaru zam�wionego w Sklepie odbywa si? po?rednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
3. Op?ata za wysy?k? uzale?niona jest od wielko?ci i wagi zamawianego Towaru. O wysoko?ci op?aty za wysy?k? Klient powiadamiany jest w potwierdzeniu zam�wienia.
4. Zam�wienia sk?adane w Sklepie s? realizowane wy??cznie w dni robocze. Zam�wienia sk?adane w soboty, niedziele i ?wi?ta s? realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
5. Zam�wione Towary s? dostarczane pod adres wskazany w formularzu zam�wie? lub odbierane osobi?cie przez Zamawiaj?cego z magazynu Sprzedawcy.
6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy w porozumieniu ze Sprzedawc?.
7. Dostawy odbywaj? si? na terytorium ca?ego kraju , a termin realizacji zam�wienia podany jest ka?dorazowo w potwierdzeniu zam�wienia. Termin realizacji zam�wienia na Towary standardowe nie przekracza 7 dni roboczych, na Towary na zam�wienie wynosi 4 - 8 tygodni.
8. Odbi�r towaru od firmy kurierskiej musi by? stwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwil? pokwitowania odbioru towaru na Zamawiaj?cego przechodzi prawo w?asno?ci towaru oraz wszelkie ryzyka zwi?zane z posiadaniem i u?ytkowaniem towaru, a w szczeg�lno?ci ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. W chwili odbioru towaru Zamawiaj?cy zobowi?zany jest sprawdzi? towar i niezw?ocznie zg?osi? o wszelkich uszkodzeniach pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi , a ponadto powinien niezw?ocznie skontaktowa? si? z firm? MULTIMEX, tel.� 61 8472026, 604 286144. Tylko stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczaj?cych przesy?k? jest podstaw? reklamacji.
9. Mo?liwy jest odbi�r osobisty Towaru z magazynu Sklepu po uprzednim pisemnym uzgodnieniu pomi?dzy Klientem a Sprzedawc?.

V. Formy p?atno?ci

1. W ramach funkcjonowania Sklepu mo?liwe s? nast?puj?ce sposoby p?atno?ci:
a. zadatek w wysoko?ci 30% warto?ci brutto zamawianego Towaru oraz pozosta?a kwota przed wysy?k? Towaru p?atne przelewem na konto Sklepu
b. zadatek w wysoko?ci 30% warto?ci brutto zamawianego Towaru p?atny przelewem na konto Sklepu oraz pozosta?a kwota p?atna got�wk? przy osobistym odbiorze Towaru
c. wp?ata 100% warto?ci brutto zamawianego Towaru p?atna przelewem na konto Sklepu
2. Klient zobowi?zany jest do wp?aty zadatku za z?o?one zam�wienie w terminie do 7 dni roboczych od daty z?o?enia zam�wienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wi???ca i zam�wienie zostaje anulowane.� W tytule p?atno?ci wystarczy poda? tylko numer sk?adanego zam�wienia.

VI. Reklamacja

1. Towary oferowane w Sklepie s? fabrycznie nowe i obj?te gwarancj? producenta.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno?? z tytu?u r?kojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie okre?lonym w art. 556 i nast?pne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku � Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodno?ci rzeczy sprzedanej z umow?, a wi?c je?eli Towar nie posiada w?a?ciwo?ci, kt�re powinien mie? ze wzgl?du na cel umowy, wynikaj?cy z okoliczno?ci lub przeznaczenia, nie ma w?a?ciwo?ci, o kt�rych Sprzedawca zapewni? Klienta, nie nadaje si? do celu, o kt�rym Klient poinformowa? Sprzedawc? przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zg?osi? zastrze?enia co do takiego jej przeznaczenia, Towar zosta? wydany Klientowi w stanie niezupe?nym.
4. Wada prawna Towaru zachodzi w�wczas, gdy Towar stanowi w?asno?? osoby trzeciej albo jest obci??ony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporz?dzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia w?a?ciwego organu.
5. Sprzedawca odpowiada z tytu?u r?kojmi, je?eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up?ywem dw�ch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytu?u r?kojmi za wady fizyczne Towaru, kt�re istnia?y w chwili przej?cia niebezpiecze?stwa na Klienta lub wynik?y z przyczyny tkwi?cej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
7. Je?eli Towar ma wad?, Klient mo?e z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny albo odst?pieniu od umowy, chyba ?e Sprzedawca niezw?ocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wad? usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je?eli Towar by? ju? wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawc? albo Sprzedawca nie uczyni? zado?? obowi?zkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni?cia wady.
8. Je?eli Towar ma wad?, Klient mo?e r�wnie? ??da? wymiany rzeczy na woln? od wad albo usuni?cia wady.
9. Klient nie mo?e odst?pi? od umowy, je?eli wada jest nieistotna.
10. Sprzedawca zobowi?zuje si? ustosunkowa? do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
11. Je?eli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowi?zuje si? wymieni? wadliwy Towar na wolny od wad lub usun?? wad? w terminie 14 dniu od dnia zg?oszenie reklamacji przez Klienta.
12. Podstaw? wszcz?cia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, paragon lub faktura VAT, kt�r? Klient otrzymuje wraz z zam�wionym towarem.
13. W przypadku skutecznego odst?pienia od umowy Sprzedawca zobowi?zuje si? dokona? zwrotu p?atno?ci w terminie 14 dni od dnia otrzymania odst?pienia od umowy, z zastrze?eniem, ?e zwrot p?atno?ci nie nast?pi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odes?ania.
14. Roszczenie o usuni?cie wady lub wymian? Towaru na wolny od wad przedawnia si? z up?ywem roku, licz?c od dnia stwierdzenia wady.
15. Klient� realizuj?cy uprawnienia wynikaj?ce z r?kojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w cz??ci III ust. 6 pkt e niniejszego regulaminu.

VII. Prawo odst?pienia od umowy

1. Zgodnie z Ustaw? z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient b?d?cy Konsumentem mo?e odst?pi? od umowy sprzeda?y Towar�w zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, sk?adaj?c stosowne o?wiadczenie na pi?mie w terminie 14 dni, licz?c od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wys?anie o?wiadczenia przed jego up?ywem.
2. Klient mo?e odst?pi? od umowy, sk?adaj?c Sprzedawcy o?wiadczenie o odst?pieniu od umowy. Wz�r o?wiadczenia stanowi za??cznik do niniejszego regulaminu.
3. Prawo do odst?pienia od umowy przez konsumenta jest wy??czone w przypadku:
a. umowy, w kt�rej przedmiotem sprzeda?y jest Towar na specjalne zam�wienie klienta (wykaz towar�w na specjalne zam�wienie zawiera za??cznik do niniejszego Regulaminu).
b. umowy, w kt�rej przedmiotem ?wiadczenia jest Towar dostarczany w specjalnym fabrycznym opakowaniu a Klient nie posiada fabrycznego opakowania
4. O?wiadczenie o odst?pieniu od umowy nale?y wys?a? na adres MULTIMEX El?bieta Paku?a, ul. Kraszewskiego 10/13, 60-518 Pozna?
5. Klient zwr�ci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w kt�rym odst?pi? od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odes?anie Towaru przed jego up?ywem.
6. Zwrotu Towaru nale?y dokonywa? na adres Sprzedawcy MULTIMEX El?bieta Paku?a, ul. Kraszewskiego 10/13, 60-518 Pozna?
7. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania o?wiadczenia o odst?pieniu od umowy zwr�ci Klientowi wszystkie dokonane przez niego p?atno?ci, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot p?atno?ci nie nast?pi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odes?ania.
8. Sprzedawca dokona zwrotu p?atno?ci przy u?yciu takiego samego sposobu zap?aty, jakiego u?y? Klient.
9. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Sk?adaj?c zam�wienia Klient wyra?a zgod? na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obs?ugi zam�wienia przez Sprzedawc?, kt�ry jest jednocze?nie administratorem danych osobowych w rozumieniu� przepis�w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajduj?ce si? w bazie danych Sprzedawcy nie s? przekazywane podmiotom nie uczestnicz?cym w realizacji umowy sprzeda?y.
3. Klient zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych ma prawo wgl?du do swoich danych osobowych, mo?liwo?? ich poprawiania oraz usuni?cia. Sprzedawca zapewnia ka?demu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak?e brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemo?liwia zrealizowanie zam�wienia Klienta.

IX. Postanowienia ko?cowe

1. Regulamin okre?la zasady zawarcia i wykonania umowy sprzeda?y Towar�w znajduj?cych si? na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzeda?y zawierana jest mi?dzy Klientem a Sprzedawc? MULTIMEX El?bieta Paku?a, ul. Kraszewskiego 10/13, 60-518 Pozna?. Utrwalenie, zabezpieczenie i udost?pnienie istotnych postanowie? zawieranej umowy nast?puje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesy?k? dokument�w potwierdzaj?cych zakup Towaru.
3. Regulamin dost?pny jest dla wszystkich Klient�w w wersji elektronicznej na g?�wnej stronie Sklepu www.multimex.com.pl w zak?adce �Regulamin sklepu�.
4. Do korzystania ze Sklepu niezb?dne jest posiadanie urz?dze? pozwalaj?cych na dost?p do Internetu oraz przegl?darki zasob�w internetowych umo?liwiaj?cej wy?wietlanie stron www, a tak?e podanie adresu e-mail umo?liwiaj?cego przes?anie informacji dotycz?cych realizacji zam�wienia.
5. Zakazuje si?� osobom korzystaj?cym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim tre?ci bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowi?zuj? przepisy powszechnie obowi?zuj?cego prawa.
7. Regulamin nie wy??cza oraz nie ogranicza ?adnych uprawnie? Klienta b?d?cego konsumentem, kt�re przys?uguj? mu na mocy bezwzgl?dnie obowi?zuj?cych przepis�w prawa. W przypadku sprzeczno?ci pomi?dzy postanowieniami Regulaminu a bezwzgl?dnie obowi?zuj?cymi przepisami prawa, przyznaj?cymi konsumentom uprawnienia, pierwsze?stwo maj? te przepisy.

Za??cznik do Regulaminu Sklepu Internetowego MULTIMEX Pi?kne Grzejniki

Wykaz towar�w na specjalne zam�wienie Klienta:

1. JAGA � grzejniki ?azienkowe, dekoracyjne, konwektorowe i kana?owe; armatura grzejnikowa; akcesoria grzejnikowe
2. VASCO - grzejniki ?azienkowe, dekoracyjne, kana?owe i p?ytowe; armatura grzejnikowa; akcesoria grzejnikowe
3. ENIX - grzejniki ?azienkowe i dekoracyjne; akcesoria grzejnikowe
4. TERMA - grzejniki ?azienkowe, dekoracyjne i elektryczne; grza?ki elektryczne w kolorze czarnym i z?otym; akcesoria grzejnikowe
5. SUNERZHA - grzejniki ?azienkowe; armatura grzejnikowa; akcesoria grzejnikowe
6. RADECO - grzejniki ?azienkowe i dekoracyjne; akcesoria grzejnikowe
7. KERMI - grzejniki ?azienkowe i dekoracyjne; armatura grzejnikowa; akcesoria grzejnikowe
8. PURMO - grzejniki ?azienkowe, dekoracyjne i elektryczne; akcesoria grzejnikowe
9. ZEHNDER - grzejniki ?azienkowe, dekoracyjne i kana?owe; akcesoria grzejnikowe
10. COSMO - grzejniki ?azienkowe i dekoracyjne; grza?ki elektryczne; akcesoria grzejnikowe
11. REGULUS - grzejniki konwektorowe ( z wyj?tkiem grzejnik�w w kolorze bia?ym) i kana?owe; akcesoria grzejnikowe
12. HM Heizk�rper - grzejniki p?ytowe; akcesoria grzejnikowe
13. STIEBEL ELTRON - grzejniki elektryczne KOMFOTHERM; akcesoria grzejnikowe
14. DANFOSS � grza?ki elektryczne; armatura grzejnikowa; automatyka
15. SCHLOSSER �w kolorze czarnym, z?otym, mied? antyczna, mosi?dz antyczny i inox; zestawy zaworowe Square
16. Carlo Poletti - armatura grzejnikowa w kolorze bia?ym i satyna
17. HEIMEIER - armatura grzejnikowa Design Edition; G?owica termostatyczna DX we wszystkich kolorach z wyj?tkiem bia?ego; G?owica termostatyczna K w wykonaniu Standard we wszystkich kolorach z wyj?tkiem bia?ego; G?owica termostatyczna VDX; G?owica termostatyczna WK; zawory termostatyczne do odwrotnego kierunku przep?ywu
18. OVENTROP - armatura grzejnikowa

SKLEP

Koszyk

VirtueMart
Twój koszyk jest pusty.


Logowanie do sklepu
Rejestracja
Przypomnienie: hasła i loginu