Home REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MULTIMEX Piękne Grzejniki
(aktualny na dzień 25 grudnia 2014 roku)

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – firma MULTIMEX Elżbieta Pakuła z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kraszewskiego 10/13  NIP 7811009228    REGON 631039031.
Sklep - serwis internetowy Multimex Piękne Grzejniki należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.multimex.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18. rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.
Towar - przedmiot prezentowany w Sklepie. Towary zamawiane w sklepie dzielą się na Towary standardowe oraz Towary na specjalne zamówienie Klienta. Wykaz Towarów na specjalne zamówienie znajduje się w załączniku do Regulaminu.
Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.multimex.com.pl.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), są zgodne z danymi katalogowymi producentów i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w opisie towarów

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep oraz e-mailowo na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00.
5. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT.
6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
a. Telefon – 604 286144
b. E-mail - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
c. Fax – 61 8472026
d. Formularz kontaktowy na stronie internetowej sklepu  Kontakt
e. Adres korespondencyjny - MULTIMEX Elżbieta Pakuła, ul. Kraszewskiego 10/13, 60-518 Poznań
7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem VAT.
8. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
9. Jeżeli Klient zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Klienta o tym fakcie w potwierdzeniu zamówienia.  

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Towar o wartości powyżej 1 000,00 zł brutto dostarczany jest bezpłatnie w promieniu do 30 km od siedziby Sklepu.
2. W pozostałych przypadkach realizacja wysyłki Towaru zamówionego w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
3. Opłata za wysyłkę uzależniona jest od wielkości i wagi zamawianego Towaru. O wysokości opłaty za wysyłkę Klient powiadamiany jest w potwierdzeniu zamówienia.
4. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
5. Zamówione Towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień lub odbierane osobiście przez Zamawiającego z magazynu Sprzedawcy.
6. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy w porozumieniu ze Sprzedawcą.
7. Dostawy odbywają się na terytorium całego kraju , a termin realizacji zamówienia podany jest każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia. Termin realizacji zamówienia na Towary standardowe nie przekracza 7 dni roboczych, na Towary na zamówienie wynosi 4 - 8 tygodni.
8. Odbiór towaru od firmy kurierskiej musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru towaru na Zamawiającego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia. W chwili odbioru towaru Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić towar i niezwłocznie zgłosić o wszelkich uszkodzeniach pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi , a ponadto powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą MULTIMEX, tel.  61 8472026, 604 286144. Tylko stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę jest podstawą reklamacji.
9. Możliwy jest odbiór osobisty Towaru z magazynu Sklepu po uprzednim pisemnym uzgodnieniu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

V. Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
a. zadatek w wysokości 30% wartości brutto zamawianego Towaru oraz pozostała kwota przed wysyłką Towaru płatne przelewem na konto Sklepu
b. zadatek w wysokości 30% wartości brutto zamawianego Towaru płatny przelewem na konto Sklepu oraz pozostała kwota płatna gotówką przy osobistym odbiorze Towaru
c. wpłata 100% wartości brutto zamawianego Towaru płatna przelewem na konto Sklepu
2. Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku za złożone zamówienie lub 100% wartości zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje anulowane.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.

VI. Reklamacja

1. Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
3. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
4. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
7. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
10. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
11. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
12. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, paragon lub faktura VAT, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem.
13. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.
15. Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt e niniejszego regulaminu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
a. umowy, w której przedmiotem sprzedaży jest Towar na specjalne zamówienie klienta (wykaz towarów na specjalne zamówienie zawiera załącznik do niniejszego Regulaminu).
b. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w specjalnym fabrycznym opakowaniu a Klient nie posiada fabrycznego opakowania
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres MULTIMEX Elżbieta Pakuła, ul. Kraszewskiego 10/13, 60-518 Poznań
5. Klient zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
6. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy MULTIMEX Elżbieta Pakuła, ul. Kraszewskiego 10/13, 60-518 Poznań
7. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
9. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą MULTIMEX Elżbieta Pakuła, ul. Kraszewskiego 10/13, 60-518 Poznań. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup Towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na głównej stronie Sklepu www.multimex.com.pl w zakładce „Regulamin sklepu”.
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Załącznik do Regulaminu Sklepu Internetowego MULTIMEX Piękne Grzejniki

Wykaz towarów na specjalne zamówienie Klienta:

1. JAGA – grzejniki łazienkowe, dekoracyjne, konwektorowe i kanałowe; armatura grzejnikowa; akcesoria grzejnikowe
2. VASCO - grzejniki łazienkowe, dekoracyjne, kanałowe i płytowe; armatura grzejnikowa; akcesoria grzejnikowe
3. ENIX - grzejniki łazienkowe i dekoracyjne; akcesoria grzejnikowe
4. TERMA - grzejniki łazienkowe, dekoracyjne i elektryczne; grzałki elektryczne w kolorze czarnym i złotym; akcesoria grzejnikowe
5. SUNERZHA - grzejniki łazienkowe; armatura grzejnikowa; akcesoria grzejnikowe
6. RADECO - grzejniki łazienkowe i dekoracyjne; akcesoria grzejnikowe
7. KERMI - grzejniki łazienkowe i dekoracyjne; armatura grzejnikowa; akcesoria grzejnikowe
8. PURMO - grzejniki łazienkowe, dekoracyjne i elektryczne; akcesoria grzejnikowe
9. ZEHNDER - grzejniki łazienkowe, dekoracyjne i kanałowe; akcesoria grzejnikowe
10. COSMO - grzejniki łazienkowe i dekoracyjne; grzałki elektryczne; akcesoria grzejnikowe
11. REGULUS - grzejniki konwektorowe ( z wyjątkiem grzejników w kolorze białym) i kanałowe; akcesoria grzejnikowe
12. HM Heizkörper - grzejniki płytowe; akcesoria grzejnikowe
13. STIEBEL ELTRON - grzejniki elektryczne KOMFOTHERM; akcesoria grzejnikowe
14. DANFOSS – grzałki elektryczne; armatura grzejnikowa; automatyka
15. SCHLOSSER –w kolorze czarnym, złotym, miedź antyczna, mosiądz antyczny i inox; zestawy zaworowe Square
16. Carlo Poletti - armatura grzejnikowa w kolorze białym i satyna
17. HEIMEIER - armatura grzejnikowa Design Edition; Głowica termostatyczna DX we wszystkich kolorach z wyjątkiem białego; Głowica termostatyczna K w wykonaniu Standard we wszystkich kolorach z wyjątkiem białego; Głowica termostatyczna VDX; Głowica termostatyczna WK; zawory termostatyczne do odwrotnego kierunku przepływu
18. OVENTROP - armatura grzejnikowa